Bài viết

Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2027)

          Sáng ngày 27/09/ 2022 Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2027) diễn ra tại khách sạn La Thành, Hà Nội, đồng thời bầu ra ban chấp hành mới.

z3801946703932_7b402e0ea97856e6d3fe08cd3b7c3154

Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm những nội dung sau: Tổng kết, đánh giá 7 năm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội của Đại hội nhiệm kỳ III (2015 – 2022) đề ra, đánh giá những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm. Thông qua đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước, tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Đại hội thống nhất chương trình hành động của Hiệp hội khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã xác định phương hướng trong nhiệm kỳ này là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyền truyền về Hiệp hội trong xã hội làm cho mọi người dân, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, nghề nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chung sức hành động, chăm lo bảo đảm quyền lợi, việc làm, đời sống của thương binh và người khuyết tật.

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội nhằm thực hiện những yêu cầu nhiệm vụ mới của Hiệp hội được thực hiện trong các chủ trương của của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hiệp hội trong tình hình mới.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ IV gồm 43 đồng chí, đại hội cũng đã bầu 15 đồng chí trong ban chấp hành vào Ban Thường trực hiệp hội.

Kết thúc Đại hội, 100% đại biểu tại đại hội đã thống nhất bầu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Trần Hồng Quảng làm Chủ tịch Hiệp hội ./.

z3801945361845_4005f3ce3725f93a2203d67de13e4161